Vize a cíle

Vážíme si baťovského dědictví, a přestože obuvnický průmysl již netvoří průmyslovou základnu města, navazujeme na jeho kreativní odkaz v oblasti reklamy, designu a architektury.

„Naší vizí je, že město Zlín a Zlínský kraj budou v roce 2022 představovat jedno z nejvýznamnějších center kreativních průmyslů České republiky, a to zejména v oblastech designu, audiovize, marketingových komunikací a architektury. „

Toto centrum si dokáže udržet své talenty, zejména absolventy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nejen díky tomu, že disponuje potřebnou infrastrukturou a generuje pracovní místa, ale také díky tomu, že nabízí adekvátní kulturní vyžití (film, hudba, divadlo, nová média) ve vhodných prostorech.


Desatero hlavních cílů Zlínského kreativního klastru

Vytvářet podmínky pro udržení kreativní třídy v regionu

1. budováním infrastruktury pro zakládání start-up společností a podporou vzniku pracovních míst v kreativních odvětvích;
2. zajištěním odborné podpory potřebným podnikům působícím v kreativních průmyslech;
3. podporou rozvoje nabídky adekvátního kulturního vyžití v regionu.

Zajistit růst významu regionu jako centra kreativních průmyslů

4. zapracováním podpory kreativních průmyslů do strategických plánů rozvoje území a důsledným naplňováním jejich cílů;
5. realizací významných aktivit přesahujících hranice regionu (Zlín Design Week, Film co-production market ad.);
6. podporou realizace významných zakázek v regionu;
7. konzultacemi k zajištění kvality v oblasti strategických a kreativních výstupů v rámci dlouhodobého budování značky a komunikace města Zlína.

Rozvíjet poptávku po kreativním produktu

8. kultivací firemního i občanského prostředí, prezentací kreativního přístupu a orientace na kvalitní design jako konkurenční výhody.

Uvolnit kreativitu veřejnosti

9. podporou komunitních aktivit a kulturních aktivit využívajících veřejný prostor;
10. propagací kulturního dění a rozvojem deep culture v regionu.


Praktické úlohy klastru

· doporučující
· výkonná
· propagující
· networking